證悟中觀大手印大圓滿三者之祈願文

《智慧美韻》

頂果欽哲仁波切著

《Wisdom’s Melody》

An Aspiration to Realize Madhyamaka, Mahāmudrā, and Mahā Ati

by Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche

ཐུབ་དབང་ཉེ་སྲས་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །

tubwang nyesé kunzang dorjé chang

Samantabhadra, Vajradhara, and you, Mighty Sage, together with your close disciples

དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །

könchok tsa sum chösung gyatsö tsok

And oceanic deities of the Three Jewels, Three Roots, and dharmapālas—

མཚུངས་མེད་བླ་མ་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །

tsungmé lama drubtob gyatso yi

Incomparable Gurus in whom the three secrets of myriad siddhas are primordially perfected:

གསང་གསུམ་གདོད་ནས་རྫོགས་ཀུན་དགོངས་སུ་གསོལ། །

sang sum döné dzok kün gong su sol

Pray listen!

དད་དང་ངེས་འབྱུང་སྙིང་རྗེ་ཤེས་རབ་ཀྱིས། །

dé dang ngejung nyingjé sherab kyi

Having purified myself with the common and extraordinary preliminary practices:

མཆོག་གསུམ་སྐྱབས་བསྟེན་གཞན་ཕན་བསམ་སྦྱོར་གྱིས། །

chok sum kyab ten shyenpen samjor gyi

Cultivating faith, renunciation, compassion, and wisdom;

ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་ཁྱད་པར་སྔོན་འགྲོ་འབྱོངས། །

tünmong tünmin khyepar ngöndro jong

With reliance upon the refuge of the Three Jewels, and the altruistic wish to benefit others,

རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །

gyalwa gyepé lam la jukpar shok

May I enter the path pleasing to the victors!

དོན་དམ་ཆོས་ཀུན་གནས་ལུགས་སྟོང་པ་ཉིད། །

döndam chö kün neluk tongpanyi

The ultimate, essential nature of everything is emptiness,

ཀུན་རྫོབ་མཚན་མེད་རྟེན་འབྱུང་ཅིར་སྣང་ཡང༌། །

kündzob tsenmé tenjung chir nang yang

And the obscuring nature, devoid of self-characteristics, can arise interdependently as anything whatsoever.

ཟུང་འཇུག་མཐའ་བྲལ་སྨོན་པ་མེད་པའི་དབྱིངས། །

zungjuk tadral mönpa mepé ying

Their union lies beyond all extremes and is the dhātu beyond aspiration

ཐེག་མཆོག་དབུ་མའི་ལྟ་བ་མངོན་གྱུར་ཤོག །

tek chok umé tawa ngöngyur shok

May I actualize the Middle Way view of the supreme vehicle!

རང་བབ་གསུམ་གྱིས་སེམས་ཉིད་ལྷན་སྐྱེས་རྟོགས། །

rangbab sum gyi semnyi lhenkyé tok

Through the threefold natural occurrence the co-emergence of mind itself is realized;

སྐྱོན་བཞི་རང་གྲོལ་ཉམས་མྱོང་རྣལ་འབྱོར་བཞིས། །

kyön shyi rangdrol nyamnyong naljor shyi

Experiencing the self-liberation of the four faults is the fourfold yoga.

སྐུ་བཞི་རང་ལ་རྫོགས་པའི་གདེང་རྙེད་ནས། །

ku shyi rang la dzokpé deng nyé né

Having found the deep confidence that the four kāyas are perfected within me,

སྒོམ་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྟོགས་པར་ཤོག །

gompa chakgya chenpo tokpar shok

May I realize the meditation of Mahāmudrā!

སྣང་སེམས་རིག་སྟོང་སྒྱུ་མའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལ། །

nang sem riktong gyumé chotrul la

To realize the magical display of illusion, of appearance and mind as empty awareness,

བསྐྱེད་བཟླས་ཐབས་གྲོལ་མྱུར་ལམ་གནད་དུ་བརྡེག །

kyé dé tab drol nyurlam né du dek

Is to strike the vital point of the swift path of creation, recitation, method, and liberation;

སྐྱིད་སྡུག་ལམ་ཁྱེར་འཁོར་འདས་ཆོས་སྐུར་ཤར། །

kyiduk lamkhyer khordé chökur shar

To see saṃsāra and nirvāṇa arise as the dharmakāya is to take both happiness and suffering as the path.

རོ་སྙོམས་སྤྱོད་པས་བོགས་འདོན་གེགས་སེལ་ཤོག །

ronyom chöpé bokdön gek sel shok

May I dispel obstacles and enhance the practice through the conduct of single-taste!

ཡིད་དཔྱོད་མཚན་འཛིན་ཀ་དག་དབྱིངས་སུ་གྲོལ། །

yichö tsen dzin kadak ying su drol

Having liberated preoccupation with thought and hankering after self-characteristics into the primordially pure dhātu,

ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞི་ཟག་པ་རང་སར་ཟད། །

lhündrub nang shyi zakpa rang sar zé

The four visions of spontaneous presence exhaust contamination whence it lies.

ཆོས་དབྱིངས་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་གཏན་སྲིད་ཟིན། །

chöying shyönnu bumkur tensi zin

May I win the citadel of the dharmadhātu, the youthful kāya within a vase,

འབྲས་བུ་རྫོགས་ཆེན་སྣང་བཞི་མངོན་གྱུར་ཤོག །

drebu dzogchen nang shyi ngöngyur shok

And achieve the four visions of the resultant Great Perfection!

མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་ཀུན་རྗེས་འཛིན་ཐུགས་རྗེ་མྱུར། །

khakhyab dro kün jedzin tukjé nyur

With swift compassion for all beings throughout space,

གདུལ་དཀའ་འདུལ་ལ་ཐབས་མཁས་ནུས་སྟོབས་བཙན། །

dul ka dul la tabkhé nü tob tsen

And to obtain the potential, ability, methods, and knowledge to tame those difficult ones —

དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་རྨད་བྱུང་གྲུབ་ཐོབ་ཆེའི། །

dön nyi lhündrub mejung drubtob ché

Bringing about the amazing twofold spontaneous benefit —

རྣམ་ཐར་ཇི་བཞིན་བདག་གིས་མངོན་གྱུར་ཤོག །

namtar jishyin dak gi ngöngyur shok

May I emulate the awe-inspiring siddhas of the past!

ཅེས་པའང་རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་གི་སྨིན་གྲོལ་འཆད་པའི་སྐབས་ཟབ་གསང་རྡོ་རྗེའི་གནས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པས་རང་གཞན་ཀུན་ལམ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་སྨོན་ལམ་ཙམ་བྱས་ཀྱང་སྐལ་བཟང་གི་འདུན་པས་མདོ་ཁམས་ཀྱི་མུ་ཏོ་བ་མངྒ་ལས་སྦས་ཡུལ་འབྲས་མོ་ལྗོངས་སུ་རྒྱུ་བའི་སྐབས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །དགེའོ། །།

Whilst explaining the Heart-Essence of the Lordly and Most Majestic of Siddhas (Druptop Chenpö’i Tuktik), I gave rise to a strong faith and conviction in the key vajra points of the profound secret. I thought of the great fortune that would ensue if I and all others could at least aspire to practise such a path. As such, I, Maṅgala, a beggar from Dokham, wrote this in the hidden land of fruits, Sikkim. May it prove meaningful! Virtue!

證悟中觀大手印大圓滿三者之祈願文

ཐུབ་དབང་ཉེ་སྲས་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །

釋尊近子普賢金剛持

དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །

三寶三根護法大海眾

མཚུངས་མེད་བླ་མ་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །

無等上師成就者海會

གསང་གསུམ་གདོད་ནས་རྫོགས་ཀུན་དགོངས་སུ་གསོལ། །

三密本來悉圓祈垂念

དད་དང་ངེས་འབྱུང་སྙིང་རྗེ་ཤེས་རབ་ཀྱིས། །

信心出離悲心般若慧

མཆོག་གསུམ་སྐྱབས་བསྟེན་གཞན་ཕན་བསམ་སྦྱོར་གྱིས། །

三寶皈處利他心及行

ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་ཁྱད་པར་སྔོན་འགྲོ་འབྱོངས། །

共不共與特殊前行畢

རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །

願得入諸佛歡喜之道

དོན་དམ་ཆོས་ཀུན་གནས་ལུགས་སྟོང་པ་ཉིད། །

勝義諸法實相為空性

ཀུན་རྫོབ་མཚན་མེད་རྟེན་འབྱུང་ཅིར་སྣང་ཡང༌། །

俗諦無相緣生一切顯

ཟུང་འཇུག་མཐའ་བྲལ་སྨོན་པ་མེད་པའི་དབྱིངས། །

雙運離邊無願之法界

ཐེག་མཆོག་དབུ་མའི་ལྟ་བ་མངོན་གྱུར་ཤོག །

願能實證勝乘中觀見

རང་བབ་གསུམ་གྱིས་སེམས་ཉིད་ལྷན་སྐྱེས་རྟོགས། །

三自然境悟心性俱生

སྐྱོན་བཞི་རང་གྲོལ་ཉམས་མྱོང་རྣལ་འབྱོར་བཞིས། །

四誤自解體味四瑜伽

སྐུ་བཞི་རང་ལ་རྫོགས་པའི་གདེང་རྙེད་ནས། །

四身自圓滿之信心得

སྒོམ་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྟོགས་པར་ཤོག །

願能證悟修之大手印

སྣང་སེམས་རིག་སྟོང་སྒྱུ་མའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལ། །

顯相及心覺空之幻變

བསྐྱེད་བཟླས་ཐབས་གྲོལ་མྱུར་ལམ་གནད་དུ་བརྡེག །

觀誦方解捷徑關要擊

སྐྱིད་སྡུག་ལམ་ཁྱེར་འཁོར་འདས་ཆོས་སྐུར་ཤར། །

順逆為道輪涅現法身

རོ་སྙོམས་སྤྱོད་པས་བོགས་འདོན་གེགས་སེལ་ཤོག །

行止一味願增益去障

ཡིད་དཔྱོད་མཚན་འཛིན་ཀ་དག་དབྱིངས་སུ་གྲོལ། །

分別執相本淨法界解

ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞི་ཟག་པ་རང་སར་ཟད། །

任成四相染汙本地窮

ཆོས་དབྱིངས་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་གཏན་སྲིད་ཟིན། །

法界童子瓶身堅地得

འབྲས་བུ་རྫོགས་ཆེན་སྣང་བཞི་མངོན་གྱུར་ཤོག །

果大圓滿四相願實證

མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་ཀུན་རྗེས་འཛིན་ཐུགས་རྗེ་མྱུར། །

庇護遍空眾生悲心迅

གདུལ་དཀའ་འདུལ་ལ་ཐབས་མཁས་ནུས་སྟོབས་བཙན། །

調伏難調具方便力王

དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་རྨད་བྱུང་གྲུབ་ཐོབ་ཆེའི། །

二利任成稀有大成者

རྣམ་ཐར་ཇི་བཞིན་བདག་གིས་མངོན་གྱུར་ཤོག །

如汝行傳願我得實證

ཅེས་པའང་རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་གི་སྨིན་གྲོལ་འཆད་པའི་སྐབས་ཟབ་གསང་རྡོ་རྗེའི་གནས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པས་རང་གཞན་ཀུན་ལམ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་སྨོན་ལམ་ཙམ་བྱས་ཀྱང་སྐལ་བཟང་གི་འདུན་པས་མདོ་ཁམས་ཀྱི་མུ་ཏོ་བ་མངྒ་ལས་སྦས་ཡུལ་འབྲས་མོ་ལྗོངས་སུ་རྒྱུ་བའི་སྐབས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །དགེའོ། །།

此乃我傳授至尊大成就者意滴之成熟解脫之時,對深密金剛要點生起深切信心,切望自他悉入於此道,作此祈願。具善緣之多康乞丐芒嘎拉於果實谷隱蔽地(錫金)漫遊時造。願具義利,善哉!

證悟中觀大手印大圓滿三者之祈願文》有一个想法

评论已关闭。